top of page
shutterstock_1135083989.jpg

4 เรื่องต้องรู้ ก่อนวางแผนพัฒนาอสังหาฯการกำหนดแนวคิดในการพัฒนาโครงการ ในขั้นตอนแรกนั้นเราอาจเริ่มจากการระดมสมองมองหาความเป็นไปได้ให้มากที่สุด ว่าจะพัฒนาโครงการประเภทใด ในลักษณะไหน หากเริ่มต้นจากที่ดิน ก็พิจารณาแนวคิดของโครงการภายใต้ความเป็นไปได้หลักๆ ดังนี้ครับ


1.ด้านกายภาพของที่ดิน

เช่น รูปร่างของที่ดิน ทำเล ขนาดของถนนที่ติดกับที่ดิน


2.ด้านกฎหมาย

ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่ละประเภท จะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ เช่น กฎหมายผังเมือง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร เทศบัญญัติ เป็นต้น ที่ดินแต่ละแปลงนั้น มีข้อจำกัดในการใช้ที่ดินตามกฎหมายแตกต่างกันนะครับ ในการกำหนดแนวคิดของโครงการเราจำเป็นต้องพิจารณาข้อกำหนดของกฎหมายด้วย เช่น ที่ดินที่ในซอยใกล้รถไฟฟ้ามีศักยภาพที่จะขึ้นอาคารสูงได้ แต่ถนนหน้าโครงการกว้างต่ำกว่า 10 เมตร ก็จะขึ้นอาคารได้ไม่เกิน 23 เมตร (ประมาณ 8 ชั้น)ครับ


3.ด้านการตลาด

เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดในพื้นที่นั้นๆ สำหรับโครงการแต่ละประเภทที่คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนา เพื่อวิเคราะห์การแข่งขัน ความสามารถทางการตลาดของผู้ประกอบการและอุปสงค์ส่วนเกินในพื้นที่ครับ

4.ด้านการเงิน

เป็นการวิเคราะห์ต้นทุนของที่ดินจากราคาตลาดเปรียบเทียบกับประมาณการรายรับที่น่าจะได้รับจากโครงการประเภทต่างๆ ที่น่าจะพัฒนาได้ เงินลงทุนที่ใช้ ระยะเวลาคืนทุน ความเสี่ยงทางการเงิน เช่นที่ดินแปลงหนึ่งอาจพัฒนาได้ทั้งโรงแรมระดับ 5 ดาว และอาคารชุด แต่เจ้าของโครงการมีเงินทุนจำกัด ต้องการระยะเวลาคืนทุนใน 1-2 ปี เพื่อนำเงินไปลงทุนพัฒนาโครงการอื่นต่อ ความเป็นไปได้ทางการเงินในการสร้างอาคารชุดจะสูงกว่าการพัฒนาโรงแรม ดังนั้นเราต้องเลือกว่าจะพัฒนาอะไร


เมื่อผู้ประกอบการมีแนวความคิดที่จะพัฒนาโครงการที่ชัดเจน ว่าต้องการพัฒนาเป็นโครงการประเภทใดแต่ยังไม่มีที่ดิน หลังจากการกำหนดแนวคิดการพัฒนาโครงการไปแล้ว เราค่อยทำการจัดหาที่ดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนาก็ได้ครับ ซึ่งเราอาจทำการประกาศซื้อผ่านสื่อต่างๆ ผ่านนายหน้าซื้อขายที่ดิน หรือจัดทีมงานออกไปแสวงหาที่ดินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก็ได้

บริษัท นิรันดร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ทั้งการลงทุน การบริหารสินทรัพย์ บริหารโครงการ รวมถึงงานออกแบบและก่อสร้าง และบริการตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
ดู 14 ครั้ง

Comments


bottom of page